|  دوشنبه, 02 اردیبهشت,1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

Enter Title

محله سلیمانی تیموری

جغرافیای محله:

محله سلیمانی تیموری در حال حاضر از شمال به خیابان هاشمی، از جنوب به خیابان قزوین، از شرقبه بزرگراه نواب و از غرب به بزرگراه یادگار امام منتهی می شود. این محله از شمال به محله هاشمی، ازجنوب به باغ خزانه، ازشرق به محله هفت چنار و از غرب با محله شبیری جی همسایه است.


- ابعاد محله:

مساحت کنونی محله سلیمانی تیموری 106.4 هکتار است و در ناحیه 1 شهرداری منطقه 10 تهرانواقع شده است.


اطلاعات آماری محله:

طبق اطلاعات موجود ، جمعیت این محله 43100 نفر است که 47.92 % مردان و 52.08 % را زنان تشکیل می دهند. تعداد خانوار این محله
12335 خانوار و دارای بعد جمعیتی 3.5 نفر می باشد. تراكم ناخالصجمعيتي 1/ 405 نفر در هكتار در مقابل 111 نفر در هكتار در سطح
تهران است.


سطوح خدمات:

فضاي سبز محله 4/ 2 و فضاي خدماتي آن 2/ 1 هكتار مي باشد.


کاربری های محله:

از سطح محله ميزان 4/ 49 هكتار يا 5/ 60 % سطح كاربري محله را كاربريمسكوني تشكيل مي دهد .بافت فشرده با قطعات زمين بسیار كوچك در اين محله سطح قابل ملاحظه اي از محله را تحتاشغال در آورده است. فشردگي و تراكم شديد جمعيت در اين محله بارز است. مقايسه شاخصهاي محله با متوسط وضعيت در سطح شهر تهران حاكي از فرسودگي بافت مسكوني و نازل بودن
كيفيت سكونت در اين محله است.سرانه زمين مسكوني 14 متر مربع در مقابل 1/ 23 متر مربع در شهر تهران ، سرانه زير بنايمسكوني 18 متر مربع در مقابل 2/ 24 متر مربع شهر تهران ، نسبت ساختمان هاي با اسكلت آجر و آهن70 درصد در مقابل 6/ 41 درصد در شهرتهران ، نسبت ساختمان هاي با اسكلت فلزي و بتوني 20 درصد درمقابل 52 درصد در شهر تهران ، ميا نگين مساحت 89 متر مربع درمقابل 223 متر مربع در سطح تهرانو نسبت ساختمان هاي با دوام 5/ 12 درصد در مقابل 1/ 29 درصد در سطح تهران است . وسعت بافتفرسوده 23 هكتار و جمعيت آن 18080 نفر مي باشد.

بیانیه سند توسعه محله:

محله دارای قطب صنایع پاک و غیر آلاینده درجنوب آن با حفظ و رعایت موازین و قوانین زیست محیطی؛دارای برخی بورس های شهری در امتداد بزرگراه یادگار امام ؛مسکونی نوسازی و بهسازی شده با اولویت رویکرد ضابطه .اهم مصوبات در سند توسعه محله:احیاء و رونق بخشی به راسته های تجاری بخصوصخیابان های:قزوین و شهید سبحانی ؛رفع انسدادهای ترافیکی ؛تسریع در اجرائی نمودن طرح های موضعی مصوب بخصوص انتهای بزرگراه یادگار امام و محور قزوین ؛احداث پارکینگ طبقاتی .

معضلات و مشكلات محله:

دو ضعف اساسي محله عبارت است از :
-1 تهديد جدی از بابت وجود بافت هاي فرسوده و به شدت فرسوده ؛-2 كمبود سرانه هاي شهري .اگر سازمان مديريت شهري بتواند ايندو معضل وآسيب جدي را حل نمايد از نگاه راهبردي ، قدم بسياربزرگ وشايسته اي را برداشته است . نكته كليدي وگلوگاه جدي ديگر براي ارتقاء وضعيت محله ، اجراوتكميل طرح هاي موضعي وموضوعي منطقه وشناسايي توافق وتملك املاك مناسب براي جبران كمبود
سرانه هاي شهري مي باشد.


چشم انداز توسعه محله :

چشم انداز ، ترسیم دورنمايي از دستيابي به اهداف برنامه راهبردي در افق زماني معین است كه بر اساسطرح جامع تهران ،طرح تفصيلي منطقه و چشم انداز توسعه شهر تهران ، منطقه ده ومنابع وامكاناتموجود ، محله سليماني- تيموري به عنوان يكي از محلات ناحيه 3 منطقه 10 در افق چشم انداز 5 ساله، با آرمان رضايتمندي شهروندان ، ضمن تعادل بخشي نسبي به سرانه ها وبهبود نسبي تمامي معيارهايايمني ، سكونت ، فعاليت ، فراغت ، حركت ، محيط زيست ، مناظر و سيماي شهري ، مكانيزاسيون خدماتو بكار گيريفناوري اطلاعات متناسب با ميانگين سطح تهران ، يك محله مسكوني در حال نوسازياست كه رونق راسته هاي تجاري در مسيرهاي قزوين و سبحاني ، صنايع پاك منطقه و متصل به راسته،فعاليتي و جايگزيني برخي بورس هاي شهري به امتداد يادگار امام ، از ويژگي هاي اصلي آن خواهد بود.